Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
    

Основна діяльність

Дата: 8 травня 2020 о 21:55, Оновлено 13 травня 2020 о 00:37

Мікрорайон філії "Білицька ЗОШ І-ІІ ступенів №3"

Назва вулиці Номери будинків
вул. Полтавська (правий бік) від №148 до №110 (включно)
вул. Полтавська (лівий бік) від №145 до №101 (включно)
вул. Макаренка повністю
вул. Коцюбинського Михайла повінстю
вул. Сковороди повністю
вул. Короленка повністю
вул. Партизанська повністю
вул. Шкільна повністю
вул. Гончара Олеся повністю
вул. Санаторська повністю
вул. Соборна (правий бік) від №90 до №28
вул. Соборна (лівий бік) від №73 до №15 а
вул. Вишнва (лівий бік) від №58 до №11
вул. Вишнева (правий бік) від №64а до №10 (включно)
вул. Надворсклянська (правий бік) від №2 до №46 (включно) 
вул. Надворсклянська (лівий бік) від №1 до №5 (включно)
вул. Калинова (правий бік) від №62 до №10 (включно)
вул. Калинова (лівий бік) від №55 до №9 (включно)
пров.  Підгірний повністю
пров. Радіщева повністю
пров. Федорівський повністю
пров. Пушкіна повністю
вул. І-Набережна повністю
пров. 8 Березня повністю
вул. Пушкіна (ліва сторона) повністю

Нормативно-правова база

ПОГОДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти                               Рішення чотирнадцятої сесії

Кобеляцької районної                                     Кобеляцької районної ради

державної адміністрації                                 сьомого скликання

__________Н. М. Коваль                               20.04.2017 р. №  9

Директор опорного закладу

«Білицька загальноосвітня школа

 І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької

 районної ради Полтавської області»

__________________О.П.Іванченко

                                                                ПОЛОЖЕННЯ 

про філію «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3» 

опорного закладу «Білицька загальноосвітня школи I-III ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»

       

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1. Філія «Білицька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 3» опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», (далі – Білицька філія № 3) - відокремлений підрозділ юридичної особи опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області (далі-опорний заклад), розташований поза її місцезнаходженням та здійснює частину її функцій, зокрема, надає  освітні послуги від імені юридичної особи, не має статусу юридичної особи, у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, Статутом опорного закладу – «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», цим Положенням, в якому визначаються  функції, права та обов’язки філії. Доповнення та зміни до Положення філії вносяться в порядку, передбаченому діючим законодавством.

          Повна назва: Філія «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3»  опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа I-III ступенів №1  Кобеляцької районної ради Полтавської області».

          Скорочена назва: Філія «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3».  

Форма власності – комунальна, засновник Кобеляцька районна рада Полтавської області, яка здійснює управління Білицькою філією № 3, затверджує Положення про філію та здійснює інші дії відповідно до діючого законодавства. Створення і припинення філії як відокремленого підрозділу підлягають обов’язковій державній реєстрації, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

        2. Юридична адреса: 39201, Полтавська область, Кобеляцький район, смт.Білики, вулиця Шкільна, будинок 29; телефон (05343) 9-42-55.

        3. Це Положення підлягає затвердженню у порядку, визначеному засновником. Трудовий розпорядок філії визначається Правилами внутрішнього розпорядку, розробленим на основі чинного законодавства України.

        4. Мета і завдання філії:

-   забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами базової загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, їх модернізації.

          -виховання в учнів поваги до Конституції України,  державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

           - розвиток здібностей і обдарувань, наукового світогляду учня;

          - реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

         - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

        - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

       - забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку учнів на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;

        - соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

         5. Основними  та делегованими повноваженнями і напрямками діяльності філії є:

       - організація навчально-виховного процесу, обрання форм і методів    навчання та виховання;

         - навчально-виховна, методична та господарська діяльність.

         6. Філія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України  та   Положенням про філію.

         7. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

         безпечні умови освітньої діяльності;

         дотримання державних стандартів освіти;

        дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,        виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

         дотримання фінансової дисципліни.

           8. У філії визначена українська мова навчання,  філія гарантує право на отримання освіти державною мовою відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

            9. Філія за погодженням з засновником та опорним закладом має право:

       мати власну печатку;

       визначати варіативну частину робочого навчального плану;

       в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

       спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

       використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

      розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

          10. Класи у філії формуються за погодженням з опорним закладом та відділом освіти Кобеляцької  районної державної адміністрації, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

            11. У філії встановлюється така мережа класів:

            1-4 класи – І ступінь

            5-9 класи ІІ ступінь

            Гуртки і факультативи визначаються і затверджуються щорічно радою опорного закладу за участю завідувача філії.

             Філія приймає участь у діяльності методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників, вчителів словесників тощо.

         12. З урахуванням потреб населення та місцевих умов філія за згодою  опорного закладу приймає рішення про створення груп продовженого дня.

         13. Філія за згодою опорного закладу створює спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

          14. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України .

          15. Індивідуальне навчання та навчання шляхом екстернату у філії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерства освіти і науки України.

          16. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

         17. Опорний заклад до філії здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування опорного закладу та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому шкільними автобусами за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

         18. Філія має штатний розпис, що затверджується директором опорного закладу, погоджується відділом освіти Кобеляцької райдержадміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів,  затверджених Міністерством освіти і науки України.

          19. Медичне обслуговування учнів здійснюється  медичним працівником (за наявності в штатному розписі опорного закладу) або медичним закладом, із яким укладена відповідна угода.

          19. Відносини філії з опорним закладом та з юридичними й фізичними особами визначаються чинним законодавством України.

ІІ. ОСВІТНІЙ  ПРОЦЕС

1. Освітній процес у філії - це система організаційних педагогічних, методичних і виховних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань базової загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів та вимог.

Освітній процес у філії ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань; інтегративності, єдності навчання і виховання, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів та батьків, представників підприємств, установ, організацій в інтересах особистості, суспільства, держави.

2. Освітній процес у філії включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і програмами, розробленими керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті базової загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3. Зарахування учнів до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом  директора опорного закладу.

4. Загальноосвітня підготовка учнів у філії здійснюється відповідно до державних стандартів базової загальної середньої освіти з урахуванням допрофільного навчання.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації освітнього процесу. Індивідуальне та екстернатне навчання організовуються у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи філії встановлюється директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Розклад уроків філії складається завідувачем (заступником завідувача) філії  відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

7. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

8. Навчальний час учня визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм базової загальної середньої освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин, з перервами між ними не менше 10 хвилин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 7 академічних годин;

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 35 академічних годин;

- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 35 навчальних тижнів.

Відвідування занять учнями філії є обов'язковим.

9. Визначення навчальних досягнень учнів філії здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти та заносяться до класних журналів.

10. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів філії встановлюються діючими навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

11. У філії здійснюється ступеневе навчання учнів (І ступінь – початкова школа, ІІ ступінь – основна школа). Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і знаннями, уміннями, навичками. Навчання у філії завершується видачею учням свідоцтва встановленого зразка про базову загальну середню освіту.

12. Навчання у філії здійснюється українською мовою.

13. Навчально-методична організація освітнього процесу у філії здійснюється через педагогічну раду, циклові методичні об'єднання педагогічних працівників філії.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Учень філії - це особа, яка навчається в цьому закладі загальної середньої освіти. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, з 6 років.

2. Права і обов'язки учнів філії визначаються законодавством України, Статутом опорної школи Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області та цим Положенням.

3. Учні філії мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчальною, матеріальною, спортивною базами навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах навчально-виховної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально - виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4. Учні філії зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту опорного закладу, правил внутрішнього розпорядку філії;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- виконувати інші розпорядження адміністрації філії, що не суперечать законодавству України.

5. Збитки, що навмисно заподіяні учнями філії, відшкодовуються ними за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

6. За досягнення високих результатів у навчанні, за активну участь у житті навчального закладу та за інші досягнення у філії застосовуються наступні форми морального та матеріального заохочення учнів: подяка, нагородження грамотою, запис в Почесну книгу філії, преміювання.   

7. Педагогічними працівниками філії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість її роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

9. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

10. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу філії як навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

11. Приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних працівників філії директор опорного закладу.

Педагогічні працівники філії працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової угоди, згідно із законодавством України.

12. Для визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація. Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки України. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи згідно з законодавством України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист"

13. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що затверджується в установленому порядку.

14.Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 15. Завідувач філією призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, Положенням та  правилами внутрішнього розпорядку філії та статутом опорного закладу.

 16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

 17. Педагогічні працівники філії несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України

 18. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим положенням та правилами внутрішнього розпорядку.

 19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають права та обов’язки передбачені цим Положенням та та іншими нормативно правовими актами в тому  числі обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатися до органів управління освітою, керівників опорного закладу і філії, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу; брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу; на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

20. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов'язані:

 - забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 - постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, філія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

ІV. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

1. Управління філією здійснюється засновником,  директором опорного закладу.

2.Безпосереднє керівництво філією здійснює завідувач філії та його заступник відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію.

3. Завідувач філії:

а) організовує освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

б) діє від імені філії;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності філії;

г) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

е) спільно з профспілковою групою розробляє і затверджує правила внутрішнього розпорядку філії;

є) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу.

4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування філії є загальні збори (конференція) колективу філії, які правомочні приймати рішення за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Колектив філії складають громадяни, які беруть участь в його роботі на підставі трудового договору, а також інших форм трудових відносин між громадянином та закладом.

5. Загальні збори (конференція) уповноважені :

- приймати положення філії та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього ;

- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку філії, додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

- вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду завідувача філії;

- вносити пропозиції щодо представників філії до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади завідувача філії;

- обговорювати правила внутрішнього розпорядку;

- обирати комісію з трудових спорів;

- заслуховувати звіт завідувача філії ;

- приймати колективну угоду.

6. Загальні збори (конференція) колективу філії скликаються не менше одного разу на рік.

7. Рішення загальних зборів (конференції) колективу філії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини з присутніх на них. Рішення загальних зборів (конференції) колективу філії носить дорадчий характер.

8. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради філії та беруть участь у її засіданнях. Педагогічна рада розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу. Завідувач філії є головою педагогічної ради філії.

9. Філія забезпечує ведення діловодства в установленому порядку, звітує за результатами своєї діяльності, подає у відповідні органи та у встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості.

V. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФІЛІЇ

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.

2. Обсяги бюджетного фінансування філії не можуть зменшуватись або припинятись за наявності інших джерел фінансування.

3. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України «Про освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

4. Додатковими джерелами фінансування філії можуть бути:

- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (за дозволом засновника та погодженням з директором опорного закладу);

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, що отримані філією за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів філії, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення основної освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6. Кошти, які надходять філії від здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, є коштами спеціального фонду філії, які спрямовуються на видатки згідно кошторису затвердженому в установленому порядку.

7. Не використані в поточному році спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку філії, крім випадків, передбачених законодавством України.

8.Матеріальні цінності філії знаходяться на балансі опорного закладу. 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІЛІЇ

1.Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової та  базової середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Засновник -районна рада, відділ освіти райдержадміністрації та адміністрація опорного закладу.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є атестація, яка проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. У період між атестацією проводяться перевірки філії з питань пов'язаних з її освітньою діяльністю. Зміст та види цих перевірок визначаються залежно від стану освітньої роботи, але не частіше один - два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з освітньою діяльністю філії, проводяться відповідно до чинного законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

  1. Філія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
  2. Філія має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
  3. Участь філії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства

VІІІ. ЗАКРИТТЯ (ПРИПИНЕННЯ) ФІЛІЇ

1. Рішення  про закриття філії приймає засновник.

2. Закриття філії  здійснюється згідно чинного законодавства.

3. У закриття всі права та зобов’язання філії переходять до опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

Завідувач філії «Білицька загальноосвітня

школа І – ІІ ступенів № 3» опорного

закладу «Білицька загальноосвітня школа

 І – ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної

 ради Полтавської області»                               _____________   Петренко С.М.

Освітня мережа

 на 2020-2025 роки

Навчальний рік

Усього

учнів

Кількість учнів по класах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2020-2021

78

11

5

9

11

8

8

9

7

10

2021-2022

77

9

11

5

9

11

8

8

9

7

2022-2023

81

11

9

11

5

9

11

8

8

9

2023-2024

80

8

11

9

11

5

9

11

8

8

2024-2025

81

9

8

11

9

11

5

9

11

8

2025-2026

76

3

9

8

11

9

11

5

9

11

РОБОЧІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Робочу освітню програму для 1-2 класів розроблено відповідно до Державного стандарту початкової освіти на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я. для 1-2 класів. У програмі визначено очікувані результати для кожного класу окремо, коротко вказано відповідний зміст предмета чи інтегрованого курсу. Це дозволить учителю відстежувати навчальний поступ дітей.

Програму розроблено з урахуванням ідей Нової української школи  для початкової освіти за такими принципами: дитиноцентрованості і природовідповідності, узгодження цілей предмета (курсу) з очікуваними результатами і змістом; доступності і науковості змісту та практичної спрямованості результатів; наступності і перспективності змісту для розвитку дитини; логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; взаємопов’язаного формування в кожній освітній галузі ключових і предметних компетентостей; можливостей реалізації вчителем змісту освіти через предмети або інтегровані курси; можливостей адаптації змісту програми до індивідуальних особливостей дітей (інтелектуальних, фізичних, пізнавальних), потреб та інтересів дітей; творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання.

Організація освітньої діяльності в 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах),  Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

РОБОЧІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

на 2019-2020 навчальний рік

ІІ ступінь

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основі Типової освітньої програми.

Робоча освітня програма базової середньої освіти (далі - Робоча освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Робоча освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Робочою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначається, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Для недопущення перевантаження учнів враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Штатний розпис

Розпорядження про видачу ліцензії

Свідоцтво про атестацію навчального закладу

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.