Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
    

Державні стандарти

Дата: 10 травня 2020 о 02:29

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2018 р. № 87 


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  
початкової освіти 


1. Цей Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти (додаток 1),  загальний  обсяг  їх  навчального  навантаження  у  базовому навчальному  плані  початкової  освіти  (додаток  2)  та  форму державної атестації. 
2. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому значенні:  
1) здобувач освіти — здобувач освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти; 
2)  початкова  освіта  —  перший  рівень  повної  загальної середньої  освіти,  який  відповідає  першому  рівню  Національної рамки кваліфікацій. Інші  терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  у  Законах України  “Про  освіту”,  “Про  загальну  середню  освіту”,  інших нормативно-правових актах. 
3.  Цей  Державний  стандарт  є  основою  для  розроблення закладами  загальної  середньої  освіти  освітніх  програм.  Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують  окремого  затвердження  Державною  службою  якості освіти. 
4.  Метою  початкової  освіти  є  всебічний  розвиток  дитини,  її талантів,  здібностей,  компетентностей  та  наскрізних  умінь відповідно  до  вікових  та  індивідуальних  психофізіологічних  особливостей  і  потреб,  формування  цінностей,  розвиток самостійності, творчості та допитливості. 
5.  Початкова  освіта  має  такі  цикли,  як  1—2  і  3—4  класи,  що враховують  вікові  особливості  розвитку  та  потреби  дітей  і  дають можливість  забезпечити  подолання  розбіжностей  у  досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 
6. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з  урахуванням  компетентнісного  підходу  до  навчання,  в  основу якого покладено ключові компетентності.  
7. До ключових компетентностей належать: 
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно  і  письмово  висловлювати  свої  думки,  почуття,  чітко  та аргументовано  пояснювати  факти,  а  також  любов  до  читання, відчуття  краси  слова,  усвідомлення  ролі  мови  для  ефективного спілкування  та  культурного  самовираження,  готовність  вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 
2)  здатність  спілкуватися  рідною  (у  разі  відмінності  від державної)  та  іноземними  мовами,  що  передбачає  активне використання  рідної  мови  в  різних  комунікативних  ситуаціях, зокрема  в  побуті,  освітньому  процесі,  культурному  житті  громади, можливість  розуміти  прості  висловлювання  іноземною  мовою, спілкуватися  нею  у  відповідних  ситуаціях,  оволодіння  навичками міжкультурного спілкування; 
3)  математична  компетентність,  що  передбачає  виявлення простих  математичних  залежностей  в  навколишньому  світі, моделювання  процесів  та  ситуацій  із  застосуванням  математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 
4)  компетентності  у  галузі  природничих  наук,  техніки  і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення   шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати,  формулювати  припущення  і  робити  висновки  на основі  проведених  дослідів,  пізнавати  себе  і  навколишній  світ шляхом спостереження та дослідження; 
5)  інноваційність,  що  передбачає  відкритість  до  нових  ідей, ініціювання  змін  у  близькому  середовищі  (клас,  школа,  громада тощо),  формування  знань,  умінь,  ставлень,  що  є  основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити  професійну  діяльність,  відчувати  себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 
6)  екологічна  компетентність,  що  передбачає  усвідомлення основи  екологічного  природокористування,  дотримання  правил природоохоронної  поведінки,  ощадного  використання  природних ресурсів,  розуміючи  важливість  збереження  природи  для  сталого розвитку суспільства; 
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування  основою  цифрової  грамотності  для  розвитку  і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної  компетентності  у  навчанні  та  інших життєвих ситуаціях; 
8)  навчання  впродовж  життя,  що  передбачає  опанування уміннями  і  навичками,  необхідними  для  подальшого  навчання, організацію  власного  навчального  середовища,  отримання  нової інформації  з  метою  застосування  її  для  оцінювання  навчальних потреб,  визначення  власних  навчальних  цілей  та  способів  їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,  справедливості,  рівності,  прав  людини,  добробуту  та здорового  способу  життя,  усвідомленням  рівних  прав  і можливостей, що передбачають  співпрацю з іншими  особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними  проявами  дискримінації,  цінувати  культурне  розмаїття різних  народів  та  ідентифікацію  себе  як  громадянина  України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 
10)  культурна  компетентність,  що  передбачає  залучення  до різних  видів  мистецької  творчості  (образотворче,  музичне  та  інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність,  готовність  брати  відповідальність  за  власні  рішення, вміння  організовувати  свою  діяльність  для  досягнення  цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 
8.  Основою  формування  ключових  компетентностей  є  досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння,  які  формуються  в  різному  освітньому  середовищі  (школі, родині),  різноманітних    соціальних  ситуаціях  і  зумовлюють формування ставлення до них. 
9. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність  логічно  обґрунтовувати  позицію,  вміння  конструктивно керувати емоціями,  оцінювати  ризики,  приймати  рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 
10.  Вимоги  до  обов’язкових  результатів  навчання  та компетентностей  здобувачів  освіти  визначено  за  такими  освітніми галузями: 
м о в н о -л і т е р а т у р н а  (українська мова та література, мови  та  літератури  відповідних  корінних  народів  і  національних меншин, іншомовна освіта); 
м а т е м а т и ч н а ; 
п р и р о д н и ч а ; 
т е х н о л о г і ч н а ; 
і н ф о р м а т и ч н а ; 
с о ц і а л ь н а  і  з д о р о в ’я з б е р е жу в а л ь н а ; 
г р о м а д я н с ь к а  т а  і с т о р и ч н а ; 
м и с т е ц ь к а ; 
ф і з к у л ь т у р н а . 
11.  Компетентнісний  потенціал  кожної  освітньої  галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей. 
Д л я   к о ж н о ї   о с в і т н ь о ї   г а л у з і  в и з н а ч е н о  м е т у   та з а г а л ь н і   р е з у л ь т а т и  н а в ч а н н я  з д о б у в а ч і в  о с в і т и  в  ц і л о м у . З а  н и м и   в п о р я д к о в а н о   о б о в ’я з к о в і  р е з у л ь т а т и   н а в ч а н н я   з д о б у в а ч і в  о с в і т и , я к і  є о с н о в о ю д л я  ї х  п о д а л ь шо г о  н а в ч а н н я   н а   н а с т у п н и х   р і в н я х  з а г а л ь н о ї  с е р е д н ь о ї  о с в і т и . 

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.